Condicions Generals de Contractació

Condicions Generals de Contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

1. Informació prèvia al procés contractual

Les Condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre AUTOESCOLA PALLARS, SL (d'ara endavant, l'Entitat o el venedor) i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7 /1996, de 15 de gener, dOrdenació del Comerç Minorista i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Les presents Condicions Generals de Contractació tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del Portal www.autoescolapallars.com. És impossible contractar cap producte i/o servei sense prèviament acceptar aquestes Condicions i la Política de Privadesa. AUTOESCOLA PALLARS, SL es reserva el dret a modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els serveis que van ser adquirits prèviament a la modificació No obstant això, l'Entitat es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació o altres clàusules o contractes específics que substitueixin, alterin o complementin aquestes Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-ho en temps i forma.

L'usuari o client podrà descarregar al seu ordinador i imprimir en tot moment les Condicions Generals de Contractació, que es troben a la seva disposició al peu de pàgina del Portal. La seva vigència anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

2. Dades identificatives del venedor

AUTOESCOLA PALLARS, SL és l'Entitat que ofereix i ven per mitjà de la pàgina web www.autoescolapallars.com (d'ara endavant, el Lloc Web o Portal) tot tipus de serveis i productes relacionats amb permisos de conduir, cursos professionals, classes teòriques i pràctiques que es presten des dels diferents centres d'autoescola de la seva propietat. A continuació, es faciliten les dades d'identificació del venedor:

 • Denominació social: AUTOESCOLA PALLARS, S.L.

 • Domicili: Ctra. Gausach, 4, 25530, Vielha i Mijaran (Lleida)

 • Adreça de correu electrònic: info@autoescolapallars.com

 • Telèfon de contacte: 973 64 14 41

 • Nombre d'identificació fiscal: B25390527

 • Inscripció registral: Registre Mercantil de Lleida, Tom 474, Foli 144, Full L8798, Inscripció 1

3. Característiques essencials del producte i ofertes

Seguidament, s'assenyalen els diferents productes/serveis que es poden contractar a través del Lloc Web:

 • Carnet de cotxe (manual, automàtic o adaptat)

 • Carnet de moto (ciclomotor, fins a 125cc, fins a 35kW, gran cilindrada)

 • Altres permisos (B+E, B96, Camió, Tràiler, Autobús, Vehicle Agrícola)

 • Cursos professionals (CAP, ADR, Transportista)

El detall dels anteriors productes i serveis es pot trobar quan se sol·licita la matrícula en línia i se selecciona el botó de “Matricula't en línia” o a l'enllaç www.autoescolapallars.com/es/wizard/permisos. A cada producte/servei es concreten tots els aspectes que inclou la seva contractació. A tall d'exemple, la matrícula del permís, les hores de curs, el material didàctic, l'examen, la llicència, la tramitació de l'expedient…

En el supòsit de serveis en oferta, promocions, regals o descomptes, l'Entitat indicarà de forma clara i comprensible les característiques, el preu i el període de validesa d'aquests al Lloc Web. Les ofertes i promocions es trobaran ben identificades al Portal i en el mateix procediment de compra .

4. Procediment de contractació a distància

A fi d'adquirir els serveis oferts al Lloc Web, l'usuari o client s'ha d'adreçar al botó de “Matricula't online” o a l'enllaç www.autoescolapallars.com/es/wizard/permisos. Per finalitzar la compra, cal completar els sis passos que s'indiquen i que apareixen successivament:

 • 1) Elecció del tipus de permís o curs:

  • a. Carnet de cotxe (manual, automàtic o adaptat)

  • b. Carnet de moto (ciclomotor, fins a 125cc, fins a 35kW, gran cilindrada)

  • c. Altres permisos (B+E, B96, Camió, Tràiler, Autobús, Vehicle Agrícola)

  • d. Cursos professionals (CAP, ADR, Transportista)

 • 2) Elecció del centre d'autoescola: L'usuari ha de seleccionar l'autoescola en funció de la província (Barcelona, ​​Tarragona i Lleida) i la ubicació desitjada.

 • 3) Elecció del pack: En cas d'existència de diverses opcions, l'usuari ha d'escollir en funció de les seves preferències i serveis inclosos. Per exemple, si el client únicament vol comprar la matrícula del permís i la teòrica o si també està interessat a afegir classes pràctiques, utilitzar vehicles nous o altres serveis.

 • 4) Formulari de dades personals: En aquest punt, l'usuari ha d'introduir el seu nom i cognoms, el número de telèfon i el correu electrònic. Així mateix, per procedir amb la compra s'han de llegir i acceptar tant la Política de Privadesa com les Condicions Generals de Contractació.

 • 5) Resum: En aquest apartat, es mostra un resum de tot allò seleccionat per l'usuari en els passos previs, juntament amb el preu, les taxes pertinents i el total a pagar.

 • 6) Formulari de pagament: Finalment, després de triar la forma de pagament que més us convingui, l'usuari pot procedir al pagament dels serveis a través d'una plataforma de pagament segur, que permet l'autenticació del sol·licitant i l'emmagatzematge del resultat de l'operació al vostre equip.

Un cop efectuada la compra, l'usuari rebrà al correu electrònic proporcionat durant el procediment contractació un justificant de la compra, amb un resum acreditatiu de l'operació i dels serveis contractats.

Com que la contractació dels serveis es realitza de forma electrònica, la factura s'enviarà en format electrònic. L'usuari podrà sol·licitar un altre mitjà d'enviament de la factura a l'adreça de correu electrònic info@autoescolapallars.com o als mateixos centres de l'Entitat.

El document electrònic s'incorporarà a les bases de dades, servidors i altres sistemes d'emmagatzematge d'AUTOESCOLA PALLARS, S.L.

Les llengües en què es pot formalitzar el contracte són el català i el castellà.

En cas que l'usuari identifiqui errors en la introducció de les vostres dades durant el procés de compra, podreu contactar amb l'oficina on s'ha matriculat per corregir-los.

5. Preu, impostos i taxes

Els productes i serveis que s'ofereixen al Lloc Web es comercialitzen a euros (€) i inclouen els impostos i les taxes correspondientes. Igualment, en el darrer pas, abans de finalitzar el procés de compra, l'usuari o client podrà consultar el preu del servei que vol contractar i l'import de les taxes aplicables de la Direcció General de Trànsit relacionades amb l'obtenció del permís de circulació de qualsevol classe. A banda d'aquestes dues xifres, l'usuari o el client també podrà visualitzar clarament el preu final de la compra.

No existeixen despeses de lliurament i transport associats a les vendes.

6. Forma de pagament i prestació dels serveis

Els mètodes de pagament acceptats al Lloc Web són la targeta de crèdit o dèbit. Pròximament, està prevista la incorporació d'altres mètodes de pagament digitals, com ara Bizum i Aplazame.

Quan l'usuari o client es matricula on-line, les dades facilitades mitjançant el Formulari de dades personals (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic) són reenviades al centre d'autoescola sol·licitat per l'interessat. Des d'aquesta autoescola es posaran directament en contacte amb el comprador per iniciar la prestació dels serveis contractats.

7. Durada del servei

La durada mínima del contracte serà de 1 any.

L'Entitat es reserva la facultat unilateral de cancel·lar la contractació electrònica de qualsevol dels seus productes i/o serveis en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació als usuaris i amb l'única obligació de donar compliment als contractes subscrits amb anterioritat a la cancel·lació .

8. Dret de desistiment

D'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, el client que contracta a distància pel Lloc Web tindrà dret a desistir del contracte de prestació de serveis en un termini de 14 dies naturals des de la seva celebració, sense indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost.

El dit dret podrà exercir-se mitjançant notificació a través del correu electrònic info@autoescolapallars.com, assenyalant inequívocament que és la seva intenció desistir del contracte de compra.

De conformitat amb allò establert a l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no serà aplicable en aquells contractes de prestació de serveis l'execució dels quals hagi començat, amb l'acord del consumidor i usuari, abans de finalitzar el termini de 14 dies naturals, tampoc no serà aplicable el dret de desistiment als subministraments de serveis o béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Un cop l'alumne accedeixi a la plataforma online de realització de tests o assisteixi presencialment a realitzar la formació a les nostres instal·lacions, quedarà sense efecte el dret de desistiment.

9. Reemborsament del pagament

L'autoescola reemborsarà l'usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra, és a dir, la transferència bancària. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'usuari. No obstant, si el producte o article adquirit ha estat lliurat físicament, l'Entitat podria retenir aquest reemborsament fins haver rebut els productes en algun centre.

10. Garantia comercial

Tots els serveis oferts al Lloc Web gaudeixen de la garantia corresponent al tipus de servei, temps i forma de prestació. AUTOESCOLA PALLARS, SL disposa dels permisos i llicències requerides per normativa, així com de les autoritzacions oficials per exercir l'activitat. En el cas de qualsevol incidència podeu contactar mitjançant el telèfon 973 64 14 41 o el correu electrònic info@autoescolapallars.com.

11. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola.

L'Entitat i l'Usuari faran tots els esforços raonables per resoldre de forma amistosa qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de les presents Condicions Generals de Contractació. A aquests efectes les reclamacions podran presentar-se per telèfon, per correu electrònic o bé al Canal: www.corporate-line.com/cnormativo-autoescolapallars.

En el supòsit que les parts no poguessin resoldre alguna controvèrsia, seran competents per resoldre-les els jutges o tribunals que correspongui segons la normativa vigent.

Adicionalment, d'acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, us informem que podeu accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

La teva experiència en aquest lloc serà millorada amb l'ús de cookies.
Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en la nostra web. Si hi estàs d'acord, fes clic al botó Acceptar.