Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

Política de confidencialitat

AUTOESCOLA PALLARS, S.L. (d'ara endavant, l'Entitat) està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades.

A continuació, s'exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i Protecció de Dades de caràcter personal en compliment del disposat a l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD)i a l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals(LOPD GDD).

  Dades del Responsable del Tractament i de contacte del Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):

 • Identitat: AUTOESCOLA PALLARS, S.L.

 • Adreça / C.P.: Ctra. Gausach, 4, 25530, Vielha e Mijaran (Lleida)

 • Telèfon: 973 64 14 41

 • E-mail: info@autoescolapallars.com

 • Dades de contacte del RPD / DPD: lopd@autoescolapallars.com

 • Canal de Comunicacions i Denúncies: www.corporate-line.com/cnormativo-autoescolapallars

Finalitats del tractament

L'Entitat tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar la seva atenció, visita i reunió a les nostres instal·lacions.

 • Gestionar la prestació i realització delsserveis i productescontractats tant de forma presencial als centres d'autoescola com per mitjans electrònics:

  • Permisos de conduir i cursos professionals.

  • Reserva de pràctiques i classes teòriques.

  • Recuperació de punts i permisos retirats.

  • Accés a l'Aula Virtual mitjançant usuari i contrasenya.

  • Elaboració de material didàctic.

  • Creació de continguts en format de text, àudio, imatge i vídeo.

  • Resolució de dubtes i seguiment de l'alumnat.

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o peticiósobre els nostres serveis professionals que ens formin les persones interessades:

  • Formulari de subscripció a continguts:Dins del lloc web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Les dades facilitades s'utilitzen exclusivament per enviar la Newsletter i actualitzar els subscriptors amb novetats i ofertes puntuals.

  • Formularis de contacte:Proporcionar suport al client mitjançant correu electrònic donant resposta a les consultes, suggeriments, dubtes i reclamacions presentades. Els usuaris seran responsables de la veracitat i actualització de les dades incorporades als formularis que compleixin. L'Entitat no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar per la manca de veracitat o inexactitud de les dades personals facilitades per l'usuari.

  • Formulari d'autorització de cobrament:Utilització de les dades facilitades per l'interessat per a la realització i gestió de cobraments.

  • Els camps marcats amb un asterisc (*) en aquests Formularis són obligatoris, per la qual cosa no es permetrà el seu enviament quan els camps estiguin en blanc.

 • Comunicacions informatives i comercials:tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar-lo sobre activitats, cursos, esdeveniments d'interès i informació general relacionada amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats.

 • Gestionar ingressos en líniaper al pagament de matrícules, exàmens, llicències, certificats, pràctiques, taxes, cursos, etc.

 • Proporcionar ajuda als conductors en relació amb latramitació de l'assegurançaa través del servei de mediació.

 • Gestionar les diferentsxarxes socials i blogspropitat de l'Entitat.

 • Participar en esdeveniments, sortejos, concursos, demostracions, exposicions, fires, vídeos promocionals i formatius, programes de televisió, podcasts, entrevistes radiofòniques, conferències, sessions informatives i en qualsevol altremitjà de comunicació.

 • Gestionar l'ús i publicació de la seva imatgeamb la finalitat de difondre esdeveniments, sortejos, concursos i altres activitats que es realitzin per part de l'Entitat, a xarxes socials, pàgines web, blogs, revistes o en qualsevol altre mitjà.

 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treballa través del Currículum Vitae (CV) o un altre mitjà amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.

 • Compartir ofertes de treball en laborsa de treballde l'Entitat.

 • Gestionar i atendre les comunicacions presentades pels informants a través del Sistema Intern de Informació, de conformitat amb la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

 • Garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones a través decontrols d'accés, sistemes de videovigilànciai altres sistemes de control/identificació d'accés.

 • Complir amb les disposicions legalsque s'apliquen a l'Entitat i a les seves activitatsen matèria sanitària i de prevenció de riscos laborals.

 • Gestionar i controlar el funcionament dels mecanismes, polítiques i protocols internsestablerts per l'Entitatamb fins de compliment normatiu i de gestió dels canals de denúncies a aquest efecte.

 • Tots aquells tractaments que ens resultin d'aplicació per al degut compliment de les normativesi requisits oficials / sectorialsals quals estigui subjecta la nostra activitat.

Pel bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el tractament de les seves dades per als fins que corresponguin anteriorment esmentats es durà a terme sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la Política que li estem detallant. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets (veure apartat específic).

Criteris de conservació de les dades

 • Gestió de serveis / productes contractats amb l'Entitat:les dades de caràcter personal aportades en els contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com les de la resta de persones la intervenció de les quals sigui necessària, es conservaran durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. En finalitzar la prestació del servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal es conservaran en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats amb l'Entitat i/o en compliment d'altres marcs normatius que li siguin d'aplicació a l'Entitat o d'una norma amb rang de llei que exigeixi la conservació d'aquestes. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l'exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que siguin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d'aquestes.

 • Gestió Currículum Vitae:l'Entitat, com a norma, conserva el seu Currículum Vitae pel termini màxim d'un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de les dades.

 • Gestió de Contractes de Treball:les dades de caràcter personal es conservaran, en tot cas, durant el temps que estigui vigent la relació laboral i, en finalitzar-la, en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats entre les parts i quan ho requereixi una norma amb rang de llei.

 • Altres:la resta de les dades i informació aportada per l'usuari per qualsevol mitjà, es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides.

Legitimació

La base legal que habilita l'Entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels següents títols:

 • El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.

 • El consentiment prestat pels candidats a lloc de treball amb fins de selecció i reclutament.

 • El marc de prestació i/o contractació de serveis/productes amb l'Entitat, en relació amb l'obtenció del permís i llicència de conducció.

 • L'interès legítim per remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l'activitat de l'Entitat i els serveis/productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

 • El compliment d'obligacions legals i els procediments interns de compliment normatiu.

 • El marc de contractació dels nostres proveïdors.

 • L'interès legítim per garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones.

 • L'interès legítim per a la implementació d'un sistema de compliment normatiu, així com per complir amb requisits de seguretat i compromisos d'ètica i sostenibilitat.

Destinataris

Per al desenvolupament de la seva activitat i satisfacció del servei contractat, l'Entitat podrà comunicar dades de caràcter personal als centres d'autoescola de la seva propietat, a Entitats col·laboradores, a proveïdors i prestadors de serveis, a les entitats bancàries per a la realització de cobraments o pagaments, a requeriment de l'Agència Tributària, Jutjats o Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i en els altres supòsits previstos per la Llei, així com a l'Administració Pública competent en la matèria (Direcció General de Trànsit, Capitania i Oficines de Trànsit).

Procedència

Les dades de caràcter personal s'obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen són les següents:

 • Dades d'identificació i de contacte.

 • Adreces postals o electròniques.

 • Informació bancària.

 • Dades de candidats, experiència laboral i formació acadèmica.

 • Dades facilitades i/o consentides pels propis interessats relacionades i necessàries per a la gestió i realització del servei/producte sol·licitat.

Drets

Dret d'Accés, Rectificació i Supressió:les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l'Entitat estem tractant dades personals que els afectin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició:en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en què cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, llevat per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment prestat:els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, llevat en cas de tractaments de dades personals previstos en la normativa de Protecció de Dades o necessaris per a la prestació del servei contractat, que no requereixen d'aquest consentiment. No obstant això, aquesta retirada no té efectes retroactius, pel que no afectarà a la licitud del tractament basat en un consentiment atorgat prèviament.

Aquests drets podran ser exercits en el nostre Canal (veure apartat específic).

Mesures de Seguretat i Control

General

En compliment de la normativa de protecció de dades, l'Entitat tractarà les dades de caràcter personal aplicant les mesures tècniques, jurídiques, organitzatives i de seguretat adequades, a efectes de garantir la confidencialitat i integritat de la informació que gestiona d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

Agraïm que posi en coneixement del Responsable/Delegat de Protecció de Dades mitjançant les dades de contacte/Canal establertes en la present Política de Privacitat, qualsevol risc de seguretat, dels quals tingui indicis o coneixement, que pugui arribar a comprometre la integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal i/o d'informació confidencial, a fi de poder adoptar les mesures necessàries per evitar el seu tractament no autoritzat, pèrdua, destrucció o dany accidental.

Ciberseguretat

Com a concepte específic i complementari al que s'ha esmentat anteriorment, l'Entitat aplica mesures de ciberseguretat per prevenir i gestionar els possibles atacs i frau per part de ciberdelinqüents que atempten contra la privacitat i protecció de les dades que la nostra Entitat tracta i accedeix en l'àmbit de les seves activitats i operacions.

En aquest sentit volem alertar que davant possibles situacions de risc per comunicacions amb contingut i/o format que generin dubtes d'autenticitat, recomanem omitir-les i contactar amb el Responsable/Delegat de Protecció de Dades a través de les dades de contacte indicades en la present Política de Privacitat.

A més a més, qualsevol sol·licitud que rebi amb origen de la nostra Entitat sobre canvis de formes de pagament, sol·licitud de dades o persones de contacte o d'informació confidencial (no pública), dades bancàries i/o de targetes de crèdit i/o altres dades oficials, no ha de ser atesa sense la confirmació directa de la nostra Entitat per un altre mitjà alternatiu. Agraeixem i necessitem de la seva col·laboració per la seva comunicació i denúncia sobre qualsevol notificació sobre aquest tipus de sol·licituds i altres possibles situacions de risc de ciberatacs en les quals pugui ser utilitzada la nostra Entitat, així com per qualsevol possible risc de seguretat que poguessin tenir coneixement.

Sistema Intern d'Informació (SIIF)

L'Entitat ha implementat un Sistema Intern d'Informació (SIIF) , el qual es configura com un eix fonamental per a la supervisió, control i prevenció en l'àmbit del compliment normatiu, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, confidencialitat, protecció de dades, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

Els canals interns d'informació integrats en el Sistema s'han instrumentalitzat a través d'eines tècniques, que contemplen tots els requisits necessaris per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors. Així mateix, el SIIF garanteix els principis bàsics d'anonimat, adequat registre, conservació i no alteració, prevenció de conflictes d'interessos, protecció de l'informant i prevenció de represàlies.

A través d'aquest Sistema, tot informant haurà de comunicar de bona fe qualsevol indicació, sospita o evidència de possibles incompliments normatius, delictes, comportaments no ètics i, en general, l'incompliment dels protocols, normes i codis de conducta de l'Entitat.

L'accés al SIIF s'ha habilitat en una secció separada de la nostra pàgina web.

Autoritat de control

En cas de divergències amb l'Entitat en relació amb el tractament de les seves dades, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control de Protecció de Dades corresponent. A Espanya, aquesta Autoritat és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a l'Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra Política, contactant amb el Responsable/Delegat de Protecció de Dades (RPD/DPD) a l'adreça indicada a l'inici de la present Política.

La teva experiència en aquest lloc serà millorada amb l'ús de cookies.
Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en la nostra web. Si hi estàs d'acord, fes clic al botó Acceptar.