Avís legal

Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

1. Dades identificatives del titular del domini

En compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades de contacte del prestador del servei i titular de la pàgina web www.autoescolapallars.com (d'ara endavant, el lloc web) són els següents:

 • Nom o denominació social:AUTOESCOLA PALLARS, S.L.

 • Domicili:Ctra.Gausach, 4, 25530, Vielha i Mijaran (Lleida)

 • Adreça de correu electrònic:info@autoescolapallars.com

 • Telèfon de contacte:973 64 14 41

 • Nombre d'identificació fiscal:B25390527

 • Inscripció registral:Registre Mercantil de Lleida, Tom 474, Foli 144, Full L8798, Inscripció 1

Objecte de la pàgina:

AUTOESCOLA PALLARS, S.L. (d'ara endavant, l'Entitat) ha publicat aquest lloc web per facilitar als potencials visitants i Usuaris informació detallada sobre la signatura, la seva trajectòria, l'equip i la prestació de serveis que ofereix l'Entitat.

L'accés a la informació referida als serveis i instal·lacions de l'Entitat es posa a la vostra disposició i es troba detallada en els seus continguts. La informació exposada en aquest lloc web es deixa a la lliure disposició dels Usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d'accés.

2. Usuaris

L'accés i/o ús dels llocs web atribueix la condició 'd'Usuari', que accepta plenament i sense cap reserva, des d'aquest accés i/o ús, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

3. Exactitud de la informació

L'Entitat posa el màxim interès en l'exactitud i actualització de la informació publicada al seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Així mateix, l'Entitat no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l'Usuari que pogués derivar-se de l'accés a aquest lloc web o de l'ús dels continguts d'aquest.

Quan per a l'accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L'Entitat tractarà les dades en els termes indicats a la Política de Privadesa.

4. Ús del lloc web

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats ni l'ordre públic. Queda prohibit l'ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesives contra l'Entitat o qualsevol tercer, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, i en termes generals qualssevol continguts inclosos al lloc web que puguin estar o estiguin protegits per un dret de propietat intel·lectual, industrial o dret assimilable), es prohibeix:

 • Accions altres usuaris o terceres persones que utilitzin la manera il·lícita o contrari a la bona fe els continguts i mitjans posats a disposició en aquest website o que contraurien d'alguna manera les presents condicions generals.

2. Usuaris

L'accés i/o ús dels llocs web atribueix la condició 'd'Usuari', que accepta plenament i sense cap reserva, des d'aquest accés i/o ús, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

3. Exactitud de la informació

L'Entitat posa el màxim interès en l'exactitud i actualització de la informació publicada al seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Així mateix, l'Entitat no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l'Usuari que pogués derivar-se de l'accés a aquest lloc web o de l'ús dels continguts d'aquest.

Quan per a l'accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L'Entitat tractarà les dades en els termes indicats a la Política de Privadesa.

4. Ús del lloc web

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats ni l'ordre públic. Queda prohibit l'ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesives contra l'Entitat o qualsevol tercer, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, i en termes generals qualssevol continguts inclosos al lloc web que puguin estar o estiguin protegits per un dret de propietat intel·lectual, industrial o dret assimilable), es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.

 • Qualsevol vulneració dels drets de l'Entitat o dels seus legítims titulars sobre aquests.

 • La seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents de les estrictament permeses.

 • Qualsevol intent d'obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris, així com dels que habitualment s'utilitzin a la xarxa.

L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús diligent dels portals, que s'estén al registre que calgués per accedir a determinats serveis i continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través dels seus portals, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic, (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l'Entitat, dels seus col·laboradors, proveïdors o de terceres persones, (iv) introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògics que siguin susceptibles de provocar danys; (v) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L'Entitat es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la llei, l'ordre públic o que, al seu parer, no resultin adequades per a la seva publicació.

Si com a conseqüència de la prestació del servei, es dota l'Usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent ia adoptar mesures útils per mantenir-la en secret. La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible. Els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per l'Entitat i es comprometen a no cedir-ne l'ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre'n l'accés a persones alienes. els serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua d'aquesta per part de l'Usuari. qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als meus per tal de procedir a la seva cancel·lació immediata. Mentre no es comuniquin aquests fets, l'Entitat quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5. Enllaços (links) a pàgines de tercers:

L'Entitat pot incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers per facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet. L'Entitat no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts de aquest lloc web i continguts situats fora del mateix, aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, suposen un suggeriment o invitació a utilitzar-los, tampoc impliquen el suport, acceptació, aprovació, comercialització ni cap relació entre l'Entitat les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

L'establiment d'hipervincles, links o enllaços entre el lloc web i pàgines de tercers hauran de respectar les condicions següents:

 • No s'establiran deep-links, enllaços IMG o d'imatge, frames o border enviroment.

 • No es permet la reproducció, total o parcial, de cap dels serveis ni continguts del lloc web.

 • No es realitzaran manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquest lloc web ni sobre els serveis o continguts d'aquest, ni sobre les empreses, els directius o els empleats que conformen l'Entitat.

 • La pàgina web on s'inclogui l'enllaç contindrà cap marca, nom comercial, rètol de l'establiment, denominació, logotip, eslògan o signe distintiu pertanyent a l'Entitat o a tercers (excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç), excepte autorització expressa.

 • L'Entitat no serà responsable dels continguts o serveis oferts i posats a disposició del públic per tercers ni respondrà de les conseqüències que es puguin derivar de l'establiment de links cap al seu lloc web.

 • L'establiment d'enllaços o hipervincles no suposa, en cap cas, cap relació entre el titular o operador del lloc web des del qual es realitzi i l'Entitat ni implica coneixement, autorització ni consentiment sobre els continguts o serveis del lloc Web des del qual establiu l'enllaç.

 • L'Entitat no assumeix cap responsabilitat, directa, indirecta ni subsidiària, dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l'accés, licitud, veracitat, ús, qualitat, fiabilitat i/o utilitat dels continguts, informacions i manifestacions incloses als hipervincles a els que es fa referència en aquest lloc web.

6. Garanties i Responsabilitats

L'Entitat aplica la màxima diligència a mantenir el funcionament permanent del lloc web, però no garanteix la inexistència d'errors de programari, fallades en les comunicacions o altres problemes de maquinari, no responent en cap cas de les conseqüències que es puguin derivar dels mateixos ni generant cap mena d'indemnització a favor dels Usuaris. A títol enunciatiu i no limitatiu, no atorga garanties ni es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar per:

 • Els errors o omissions de continguts.

 • La manca de disponibilitat i efectiu funcionament del lloc web i/o dels seus serveis o continguts per motius de seguretat, labors de manteniment, interferències, interrupcions, fallades, avaries, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, raons operatives pròpies o de tercers que afectin la prestació dels serveis i causes de força major.

 • La manca d'utilitat, adequació o validesa del lloc web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats, resultats concrets o expectatives dels Usuaris.

 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

 • Els errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels Usuaris, dels continguts.

 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels Usuaris.

 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels Usuaris al lloc web.

 • L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

No obstant això, l'Entitat ha adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho i intentarà facilitar, dins de les seves possibilitats, ajuda tècnica a l'Usuari. Qualsevol petició d'informació o resolució d'incidències, en relació amb la Web i el seu funcionament, serà atesa l'Entitat a la següent adreça: info@autoescolapallars.com.

7. Drets de Propietat Intel·lectual

El lloc web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

Tots els elements (marques, dissenys, textos, enllaços, logos, icones, imatges, vídeos, elements sonors, programari, bases de dades, codis...) continguts a la pàgina de l'Entitat estan protegits pel dret nacional i internacional de propietat intel·lectual.

La reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibides excepte autorització prèvia per escrit de l'Entitat. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc als procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

L'Entitat no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap mena sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquest lloc web, els serveis o els continguts del mateix.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels Usuaris és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.

8. Modificació unilateral

L'Entitat podrà modificar unilateralment i sense avís previ, l'estructura i el disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els continguts i les condicions d'accés i/o ús del lloc web, en cas de necessitat, interès legítim, força major o cas fortuït, per motius de seguretat, per a l'actualització de continguts i en consideració a canvis normatius.

En aquest sentit, l'Entitat es reserva expressament el dret a modificar aquest Avís Legal. La navegació pel portal implica acceptar les condicions d'ús vigents a cada moment. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades. Aquests continguts tenen caràcter informatiu, per la qual cosa suggerim que l'Usuari revisi i consulti periòdicament aquest Avís Legal.

9. Durada

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l'anterior, l'Entitat es reserva el dret per, interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que l'integren, tot complint amb els compromisos i acords adoptats amb anterioritat.

10. Legislació i Jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola.

L'Entitat i l'Usuari faran tots els esforços raonables per resoldre de forma amistosa qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de les presents condicions d'ús. A aquests efectes les reclamacions podran presentar-se per telèfon, per correu electrònic o bé al Canal: https://www.corporate-line.com/cnormativo-autoescolapallars.

En el supòsit que les parts no poguessin resoldre alguna controvèrsia, seran competents per resoldre-les els jutges o tribunals que correspongui segons la normativa vigent.

Adicionalment, d'acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, us informem que podeu accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

La teva experiència en aquest lloc serà millorada amb l'ús de cookies.
Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en la nostra web. Si hi estàs d'acord, fes clic al botó Acceptar.