Vols pràctiques gratis?

Compartir

Si vols guanyar pràctiques de permís B gratis, estigues ben atent.

Què has de fer per participar-hi?

 

1 – Trobar al Paulí amagat en les nostres publicacions d’Instagram.

2 – Seguirn-nos a Instagram.
3 – Enviar-nos una captura del Paulí per missatge privat.

 

ET DESITGEM MOLTA SORT

 

Aquí a baix et deixem les bases del sorteig perquè puguis tenir tota la informació detallada:

 

1.   EMPRESA ORGANITZADORA

 

AUTOESCOLA PALLARS, S.L. (d'ara endavant, “PALLARS”), amb domicili social a Carretera de Gausac, núm. 4 de Viella i Mijaran, proveïda de CIF B25390527, organitza una promoció denominada “Sorteig d'un viatge a Eivissa”, que es regirà de conformitat amb les presents Bases Legals.

Ni Facebook ni Instagram patrocinen, avalen o administren, de cap manera, aquesta promoció i de cap manera es pot entendre que estan associats a aquesta.

 

2.   ÀMBIT TERRITORIAL

 

L'àmbit territorial de la present promoció s'estén a la comunitat autònoma de Catalunya.

 

3.   DURADA

 

La promoció començarà a Instagram, el dia 6 de Març del 2023 a partir de les 17:00h (horari espanyol peninsular) i finalitzarà el 1 de Mayo de 2023 a les 12:00 h (horari espanyol peninsular).

 

4.   PARTICIPACIÓ

 

4.1 Podrà participar en el sorteig tota persona física, major d'edat, resident a la comunitat autònoma de Catalunya.

4.2 No podran participar en el sorteig:

El personal de l'empresa organitzadora PALLARS;

Persones menors d'edat;

Les persones que hagin col·laborat directament o indirectament en la realització, organització i gestió del sorteig;

4.3 La veracitat de totes les dades facilitades pel participant és condició imprescindible per poder resultar guanyador del sorteig. PALLARS no es responsabilitza del lliurament correcte del premi, en cas que les dades facilitades siguin errònies o incomplets.

PALLARS es reserva el dret de no admetre i excloure automàticament i immediatament del sorteig aquells participants que es constati que han facilitat dades falses o ficticis, així com en el cas d'infracció del que disposen les presents Bases Legals. De la mateixa manera, PALLARS es reserva el dret d'excloure automàticament i immediatament del sorteig qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, tingui una conducta inadequada o la participació de la qual es consideri, segons el parer de PALLARS, inadequat, ofensiu injuriós, discriminatori o que pogués vulnerar drets de tercers. De la mateixa manera, PALLARS, si escau, podrà eliminar qualsevol comentari o publicació que faci el participant que consideri inadequat.

En cas que les irregularitats es detectin després del lliurament efectiu del premi, PALLARS es reserva el dret de retirar el lliurament del premi i exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable.

 

5.   MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

 

5.1 La participació a la promoció és gratuïta.

5.2 Per poder participar a la promoció a través d'Instagram, els participants hauran de fer el següent:

1 – Trobar al Paulí amagat en les nostres publicacions d’Instagram.

2 – Seguir-nos a Instagram.
3 – Enviar-nos una captura del Paulí per missatge privat.

4 – El primer missatge rebut, serà el guanyador de la pràctica gratis de permís B.

5.3 PALLARS es posarà en contacte amb el guanyador o guanyadora, mitjançant missatge privat a Instagram.

Quedaran descartats del sorteig aquelles persones que no compleixin amb la mecànica de participació especificada o que facin comentaris inadequats o utilitzin un llenguatge malsonant.

 

6.   GUANYADORS

 

6.1 PALLARS donarà a conèixer la identitat del guanyador o guanyadora als comptes d'Instagram d'Autoescola Pallars @autoescolapallars.

6.2 PALLARS es posarà en contacte amb la persona guanyadora, mitjançant un missatge privat a Instagram. Si el guanyador/a no fos localitzat o no contesta i/o no envia la informació sol·licitada abans de les 48h següents a la comunicació, perdrà el dret al premi. En aquest cas, PALLARS lliurarà el premi a un altre guanyador suplent, que disposarà del mateix termini per contestar i/o enviar la informació sol·licitada. Si PALLARS no localitzés cap guanyador ni cap suplent o si aquests no contestessin o no enviessin la informació sol·licitada, el premi quedarà en poder de PALLARS.

6.3 Les dades que se sol·licitarà al guanyador/a amb la finalitat de fer la reserva del premi són: nom, cognoms i telèfon mòbil. Així mateix, PALLARS es reserva el dret de demanar als guanyadors una còpia del Document d'Identitat per tal de verificar que s'han complert amb els requisits de participació.

 

7.    PREMI

 

7.1 Una pràctica de permís B.

7.2 En cap concepte el premi podrà ser canviant pel seu valor en metàl·lic. Aquest tampoc no podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador. Queda absolutament prohibida la comercialització del premi, implicant, qualsevol intent en aquest sentit, l'automàtica retirada del premi. La renúncia al premi per part del guanyador no donarà cap dret d'indemnització o compensació.

7.3 PALLARS es reserva la possibilitat de modificar el premi per un altre de característiques o valor semblant.

7.4 PALLARS es reserva el dret que el premi quedi desert en el cas que cap dels participants compleixi els requisits esmentats a les presents Bases Legals.

7.5 PALLARS no es responsabilitza davant de possibles reclamacions relacionades amb el gaudi del premi, ni de les possibles expectatives que s'hi tinguessin.

 

8.   PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

En virtut del Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, de 25 de maig, us fem coneixedor que les dades personals que faciliti a PALLARS en el marc de la present promoció, seran tractades per PALLARS en qualitat de responsable del tractament.

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals és administrar i gestionar la seva participació en aquesta promoció i, si escau, la publicació de la seva condició de guanyador. La base legal que legitima el tractament de les vostres dades és el vostre consentiment. Mitjançant la seva participació en la promoció, vostè consenteix de manera expressa el tractament de les seves dades amb la finalitat de comptar amb la seva participació.

Posem en el vostre coneixement que totes les dades que us demanarem per al lliurament del premi (nom, cognoms, domicili (incloent-hi codi postal), e-mail i telèfon mòbil) són d'ompliment, de manera que l'omissió d'algun d'ells podria impedir la seva participació en la promoció i/o l'obtenció del premi, si escau. Els participants del sorteig es comprometen a comunicar a PALLARS qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que aquestes es trobin actualitzades en tot moment i no continguin errors.

Les dades facilitades no es comunicaran a tercers excepte imperatiu legal, seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, respectant les mesures de seguretat d'acord amb el nivell de seguretat de les dades facilitades a cada moment.

Així mateix, s'informa que el període de conservació de les vostres dades serà durant el termini necessari per gestionar aquesta promoció. Es fa constar que els participants tenen dret a sol·licitar-ne l'exercici al dret d'accés; de rectificació; de supressió; a la limitació del tractament; a oposar-se al tractament ia retirar-ne el consentiment. En tot cas, queda informat que la revocació del seu consentiment per a la participació en la promoció durant la realització del mateix comportarà la impossibilitat de continuar participant-hi. Per a l'exercici dels drets esmentats, podeu contactar amb PALLARS mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@autoescolapallars.com i seguir les indicacions que se us ressenyin. A més, té dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de protecció de dades pertinent. Així mateix, davant de qualsevol dubte relacionat amb les vostres dades personals, podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a través de l'adreça electrònica info@autoescolapallars.com.

 

9.   AUTORITZACIÓ A FAVOR DE PALLARS PER USAR EL NOM I IMATGE DELS GUANYADORS

 

Els guanyadors autoritzen expressament PALLARS a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom i cognoms, així com qualsevol imatge o enregistrament que s'obtingui en el marc de la present promoció (sorteig), en qualsevol mitjà i suport i en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que hi estigui relacionada, sense límit territorial ni temporal. En cap cas no es pot entendre que aquesta utilització li confereix al participant dret de remuneració o cap benefici a excepció del lliurament del premi guanyat d'acord amb les Bases Legals.

 

10.                  ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 

Participar en aquest sorteig suposa l'acceptació plena i incondicional de les presents Bases Legals i la submissió expressa a qualsevol interpretació que efectuï PALLARS. La manifestació de no acceptació implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència, PALLARS quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

Així mateix, la participació en aquesta promoció implica l'acceptació de les normes d'Instagram.

 

11.                  RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA ORGANITZADORA

 

Sense limitar en cap mesura els drets reconeguts als consumidors a les disposicions que siguin aplicables, PALLARS exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin sorgir de la present promoció que no es puguin imputar de forma directa i negligent a aquesta última. Sense perjudici d'això, PALLARS vetllarà per una correcta disponibilitat i continuïtat del funcionament de la promoció.

PALLARS no es responsabilitza de l'ús que el guanyador faci del premi ni dels serveis que terceres empreses hagin de prestar en ocasió de la present promoció.

 

12.                  MODIFICACIÓ DE LA PROMOCIÓ I DE LES BASES

 

PALLARS es reserva el dret a prolongar, modificar, retallar, anul·lar o cancel·lar aquest sorteig en cas que les circumstàncies, segons el parer de PALLARS, així ho aconsellessin. En cap cas PALLARS no podrà ser considerada responsable en cas que el sorteig hagués de ser endarrerit, modificat, escurçat, anul·lat o cancel·lat.

 

13.                  LLEI APLICABLE I TRIBUNALS

 

Les presents Bases Legals es regeixen per la llei espanyola.

Qualsevol conflicte que tingui lloc amb relació a les presents Bases Legals es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, als quals se sotmeten les parts de manera expressa.

La teva experiència en aquest lloc serà millorada amb l'ús de cookies.
Utilitzem cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en la nostra web. Si hi estàs d'acord, fes clic al botó Acceptar.